De volgende voorwaarden stellen de algemene verkoopvoorwaarden vast van producten die door het bedrijf Seven Shelves b.v. worden aangeboden op haar website, die toegankelijk is op het volgende adres: https://www.sevenshelves.com/

Elke bestelling van een product dat te koop wordt aangeboden op de website van Seven Shelves b.v betekent dat u akkoord gaat met deze verkoopvoorwaarden.

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de onderstaande voorwaarden.

ARTIKEL 1 – Doel

Dit contract bepaalt de rechten en plichten van de Vennootschap Seven Shelves b.v en de Opdrachtgever door de verkoop van producten via de website http://www.sevenshelves.com/.

De gebruiksvoorwaarden vormen de volledige rechten en plichten van partijen, geen enkele andere voorwaarde kan hiermee in overeenstemming gebracht worden. Het is niet mogelijk een product te kopen op de website Seven Shelves b.v zonder deze verkoopvoorwaarden te accepteren.

Seven Shelves b.v behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 2 – Bedrijfsidentificatie

Vennootschap – Seven Shelves b.v met een kapitaal van 10.000 euro.
Maatschappelijke zetel : F. Rooseveltplaats 12 B21, 2060 Antwerpen, België
BTW nummer: BE0761.658.648

De klantendienst kan gecontacteerd worden op F. Rooseveltplaats 12 B21, 2060 Antwerpen, België (kostprijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn in België) en per e-mail via het contactformulier.

ARTIKEL 3 – Kenmerken van goederen en diensten

Het bedrijf Seven Shelves b.v. informeert de klant over alle essentiële kenmerken van de aangeboden goederen.

In het algemeen omvatten deze kenmerken de afmetingen, het gewicht, de hoeveelheid, de kleuren en de samenstelling van de aangeboden goederen. Deze kenmerken blijken de foto ter illustratie van het aanbod te ondersteunen. De consument erkent dat de foto van het product die op de website verschijnt slechts indicatief is.

De producten die worden gepresenteerd op de site van zijn in overeenstemming met de Franse wetgeving en de normen die van toepassing zijn in België. Tenzij anders vermeld, beperkt het bedrijf Seven Shelves b.v. het aanbod niet geografisch.

Het product aanbod is geldig zolang weergegeven aan de klant op de site van www.sevenshelves.com

De klant is ervan op de hoogte dat de goederen zullen worden geleverd door de post en / of bezorgdiensten.

ARTIKEL 4 – Algemene voorwaarden

De bestellingen op de site van Seven Shelves b.v. worden uitgevoerd in België in euro’s.

De stappen die nodig zijn om bestellingen te plaatsen op de site van Seven Shelves b.v. zijn beschreven op de website www.sevenshelves.com. Voor het plaatsen van een bestelling op de site van Seven Shelves b.v. is het noodzakelijk een account aan te maken.

Zodra de producten zijn geselecteerd, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te bevestigen, de inhoud van het mandje te wijzigen alvorens een definitieve bestelling te bevestigen. De gevraagde persoonlijke gegevens (naam, emailadres, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens en -wijze) worden aan de klant doorgegeven voordat de bestelling definitief wordt bevestigd. Het bedrijf Seven Shelves b.v kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gegevens die door de klant zijn ingevoerd, noch voor eventuele fouten of vertragingen in de levering.

De kosten van telecommunicatie om toegang te krijgen tot de website van Seven Shelves b.v zijn voor rekening van de klant. Ook de kosten voor het bellen naar de klantenservice zijn voor rekening van de klant (lokale gesprekskosten indien u vanuit België belt).

ARTIKEL 5 – Prijzen van goederen en diensten

Alle prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief alle belastingen, inclusief BTW voor particulieren en niet-zakelijke klanten.  Voor zakelijke klanten zijn de prijzen exclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten.

De leveringskosten worden getoond wanneer u uw winkelmandje bovenaan bekijkt, wanneer u de leveringsdatum kiest en, tenslotte, voordat u uw bestelling bevestigt voor het betalingsproces.

De verkoopprijs kan te allen tijde door Seven Shelves b.v. worden gewijzigd, maar wij zullen de tarieven hanteren die ten tijde van uw bestelling werden weergegeven.

ARTIKEL 6 – Sluiting van het onlinecontract

Bestellen kan via de website van Seven Shelves b.v. (www.sevenshelves.com) of per telefoon +32 4 72013504 (lokale gesprekskosten indien u vanuit België belt).

ARTIKEL 7 – Betaling

Om de bestelling te plaatsen, heeft de klant de keuze uit de volgende betaalmogelijkheden:

PayPal account
Visa, Eurocard / Mastercard, American Express
Overschrijving via de bank
Voor de betaling via Paypal, wordt het debet gemaakt op het moment van de validatie van de bestelling, op voorwaarde dat we vooraf toestemming hebben gekregen om uw rekening te debiteren met het juiste betalingscentrum, bij gebreke kan de bestelling dus niet aanvaard worden.

Bij betaling met kredietkaart wordt het bedrag gedebiteerd op het ogenblik van de verzending van de bestelling, op voorwaarde dat wij vooraf de toestemming hebben gekregen om uw rekening te debiteren bij een geschikt betalingscentrum, bij gebreke kan de bestelling dus niet aanvaard worden.

De betalingsopdracht kan worden herroepen in geval van misbruik van de kaart in overeenstemming met de overeenkomst tussen de klant en zijn bank.

De online betaling met kredietkaart gebeurt in een beveiligde omgeving via het beveiligingssysteem “Secure Sockets Layer”, dat toelaat uw bankgegevens te coderen wanneer ze via het netwerk worden doorgegeven.

In het geval van een betaling per overschrijving worden de elektronische contracten gesloten bij ontvangst van het geld op onze rekening. Daarom zal de bestelling worden verzonden na ontvangst van het geld op onze rekening. Om deze reden zijn alle verzendingsopties (inclusief de keuze van het leveringstijdstip) niet beschikbaar als onderdeel van een betaling via overschrijving. Een adviseur van de klantendienst zal contact opnemen met de klant om een leveringsschema overeen te komen na ontvangst van de bevestiging van ontvangst van het geld voor de bestelling. Tenslotte heeft de klant een termijn van zeven (7) dagen om het geld over te maken, de bestelling wordt automatisch geannuleerd indien de betaling niet wordt ontvangen en deze termijn wordt overschreden.

De klant verklaart over de nodige machtigingen te beschikken om de door hem gekozen betaling te verrichten.

ARTIKEL 8 – Recht en herroepingstermijn

Seven Shelves b.v. houdt in dat iedere klant die niet tevreden is over de op de website bestelde producten onder de beste voorwaarden gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel L. 121-20 van het Wetboek van Consumentenrecht bepaalt dat de termijn van het wettelijke herroepingsrecht zeven (7) dagen bedraagt na ontvangst van het product. Als handelsrekening wordt de herroepingstermijn voor goederen en diensten te koop op de website Seven Shelves b.v. verlengd tot vijftien (15) dagen na ontvangst door de klant of de bestelde uitvoering van de dienst.

De klant die het product binnen die termijn retourneert heeft recht op omruiling of terugbetaling van de prijs van het bestelde product en vergoeding van de verzendkosten. De verzendingskosten voor teruggestuurde producten blijven ten laste van de klant.
De producten moeten worden teruggestuurd in perfecte staat voor wederverkoop in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, instructies …) en naar behoren verzegeld.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor verse producten (verzendingsmoeilijkheden, risico van bederf en snelle vervaldatum).

ARTIKEL 9 – Terugbetalingsvoorwaarden

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, verplicht het bedrijf Seven Shelves b.v zich tot terugbetaling aan de klant van het betaalde, zonder kosten, binnen maximaal 30 dagen.

Merk op dat de klant ook kan kiezen voor een vervangend product.

ARTIKEL 10 – Levering

Algemene Regels

Seven Shelves b.v. streeft ernaar de bestelde goederen binnen 30 dagen na de bestelling te leveren.
Indien een product niet leverbaar of niet op voorraad is, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en kan hij de bestelling annuleren. Hij kan dan een vervangend product of terugbetaling vragen.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven in het grootstedelijke België.
De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven bij het aanmaken van de account of bij het plaatsen van de bestelling door de klant.

Alle klachten moeten worden gericht aan het adres vermeld in punt 2. De klant zal de algemene staat van de verpakking van het geleverde product controleren, in geval van schade, verbindt hij zich ertoe dit te melden op de bestelbon. Bovendien zal hij de firma Seven Shelves b.v. binnen de drie dagen telefonisch op de hoogte brengen op het nummer +32 472013504(lokale gesprekskosten indien er vanuit België gebeld wordt). In geval van non-conformiteit van geleverde goederen, zal de firma Seven Shelves b.v. het product omruilen of de klant terugbetalen.

Verzendtarieven

Seven Shelves b.v. hanteert een glijdende schaal vergoeding op basis van het bedrag van de bestelling vóór verzending.
Bij gebruik van kortingsbonnen wordt het bedrag van de bestelling vóór korting en vóór verzending gebruikt om de hoogte van de transportkosten te bepalen.

Bestellingen met verse producten

Verse producten vereisen een speciale verpakking om de vereiste temperatuur tot aan de levering te handhaven. Daarom wordt voor alle bestellingen die producten bevatten waarvoor koeling tussen 0 en 4 °C vereist is, de levering verplicht per express vervoerder uitgevoerd.

Een extra leveringstermijn is mogelijk voor alle bestellingen die verse producten bevatten, afhankelijk van de beschikbaarheid van die latere producten. Om de ontvanger in de gelegenheid te stellen bij de levering aanwezig te zijn, zal Seven Shelves b.v. contact met hem opnemen om een afleverdatum overeen te komen.

De ontvanger stemt ermee in aanwezig te zijn bij de bezorging van een bestelling die versproducten bevat. Seven Shelves b.v. kan namelijk niet aansprakelijk worden gesteld als de koelketen is verbroken omdat de ontvanger niet aanwezig was op het moment van aflevering.
Het is aan de ontvanger om de status van het pakket van de levering te controleren bij de vervoerder. Eventuele afwijkingen in het ontvangstbewijs dienen binnen 48 uur gemeld te worden bij info@Sevenshelves.com om een terugbetaling door de vervoerder in gang te zetten.

Douane

Voor alle pakketten die buiten de zone van de Europese Gemeenschap worden verzonden, vermelden de douanedocumenten het totaalbedrag van uw bestelling en de naam van de bestelde producten.

Douanerechten zijn verschuldigd zodra het pakket het land van bestemming bereikt. Deze douanerechten zijn de verantwoordelijkheid van de uiteindelijke ontvanger van het pakket.

ARTIKEL 11 – Persoonlijke informatie

Voor het welslagen van de bestelling worden de verzamelde persoonsgegevens via de computer verwerkt, de klant erkent hiervan op de hoogte te zijn.
Als zodanig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de zakenpartners van het bedrijf met als enig doel het uitvoeren van de bestelling en de levering van producten.
De computerverwerking is aangegeven bij de CNIL onder het volgende nummer: 1386970.
In ieder geval zal Seven Shelves b.v. de persoonlijke gegevens van haar klanten niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.
De klant heeft recht op inzage en correctie met betrekking tot alle in het bedrijf Seven Shelves b.v. opgenomen gegevens over de bestanden.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht

De partijen komen overeen dat deze verkoopvoorwaarden onderworpen zijn aan de toepassing van het Franse recht.

ARTIKEL 13 – Afhandeling van geschillen

Indien uit deze contractuele relatie een geschil zou voortvloeien, komen de partijen overeen om, vóór enige gerechtelijke actie, een minnelijke schikking na te streven.
Elk geschil betreffende de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden zal, bij gebreke van overeenstemming, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 14 – Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld of in gebreke blijven hun contractuele verplichtingen na te komen, indien het niet-nakomen van de respectieve verplichtingen het gevolg is van overmacht.

Als overmacht worden beschouwd stakingen, oorlog of burgeroorlog, oproer, daden van terrorisme, gehele of gedeeltelijke vernieling van plaatselijke productie-installaties of andere fabricage-incidenten, onderbreking van vervoer, bevoorradingsproblemen, douanemaatregelen van welke aard of oorsprong dan ook, of elke andere onvoorziene gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichtingen van Seven Shelves b.v. geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of vertraagd.

In eerste instantie schorst de overmachtsgebeurtenis, hierboven gezien, de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht langer dan één (1) maand, de klant heeft dan het recht de lopende opdracht te ontbinden en zij zal dan overgaan tot terugbetaling onder de voorwaarden van artikel 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 15 – Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer clausules van deze verkoopsvoorwaarden onwettig of ongeldig zouden worden geacht, zou deze ongeldigheid niet van toepassing zijn om andere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig te maken, met behoud van hun volledige geldigheid en effect.

ARTIKEL 16 – Bewijs

Deze bevestigingen zullen worden gearchiveerd op de zetel van GIRAPHES COMMERCE en zullen worden beschouwd als bewijs van de aard van de overeenkomst en de datum in de zin van de wet van 13.03.2000.