Document datum: 25/03/2021

 

Dit is de website van Seven Shelves.

Onze wettelijke contactgegevens zijn:

Seven Shelves
Franklin Rooseveltplaats 12,
2000 Antwerpen
België

Introductie

Seven Shelves is begaan met privacykwesties en wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met de informatie die wij verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zijn persoonsgegevens informatie aan de hand waarvan een persoon persoonlijk kan worden geïdentificeerd, waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie die als persoonsgegevens wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld het IP-adres.

SCOPE

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website of via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld evenementen, beurzen of gegevens die wij ontvangen van derde partijen, zoals Google Analytics, waarbij wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Op deze manier begrijpt u hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken nadat deze zijn verzameld. U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, verstrek dan geen van uw gegevens op deze website. Zonder uw persoonsgegevens is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten die op onze website worden aangeboden (bijvoorbeeld het invullen van formulieren, het downloaden van documenten of het aanvragen van demonstraties over onze oplossingen).

Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of door de site te gebruiken, stemt u in met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.

Welke persoonlijke data wordt verzameld?

Wij verzamelen persoonlijke informatie over betrokkenen uit verschillende bronnen.

INFORMATIE DIE U ONS GEEFT

Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen: persoonsgegevens die zijn verzameld via webformulieren op onze website. Bij het indienen van een webformulier, bijvoorbeeld voor (niet-limitatieve lijst van voorbeelden) contact met ons op te nemen, documenten te downloaden, afspraken aan te vragen, een demonstratie van onze oplossingen aan te vragen, zich in te schrijven voor een evenement, zich in te schrijven voor een nieuwsbrief … stuurt de bezoeker ons een aantal persoonlijke gegevens. De verstrekte informatie zal zijn:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • het bedrijf/de organisatie namens welke de persoon zijn verzoek indient

Soms wordt bijkomende informatie gevraagd (grootte van het bedrijf, rol binnen de organisatie, …). De informatie die wij vragen zal beperkt zijn tot de informatie die wij nodig hebben om het verzoek te kunnen behandelen en om ons rechtmatig belang na te streven om de persoon in kwestie op te volgen om te weten hoe wij hem verder kunnen helpen met zijn behoeften.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN UIT PUBLIEKELIJK BESCHIKBARE BRONNEN

Informatie die wij kunnen vinden op publiekelijk beschikbare informatiebronnen zoals het openbare LinkedIn-profiel van de betrokkene, de website van het bedrijf/de organisatie namens welke de betrokkene zijn verzoek indient en elke andere publiekelijk beschikbare informatiebron op het wereldwijde web. Wij kunnen dit soort informatie combineren met de informatie die u ons zelf verstrekt.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN MET BEHULP VAN COOKIES

Informatie over uw surfgedrag. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij passief informatie over u, zoals uw IP-adres, welke pagina’s u bezoekt, uw geolokalisatie, de taalinstelling die u gebruikt op onze website, de bron van uw verkeer (of u ons gevonden hebt via een zoekmachine, via een reclamecampagne, via sociale media, …) enz. Wij verzamelen dit soort informatie met behulp van cookies. Lees ons Cookiebeleid om te weten welke cookies we gebruiken en hoe u deze kunt aanvaarden of weigeren.

Informatie die we op deze manier verzamelen blijft anoniem, tenzij de bezoeker zich identificeert door een webformulier in te vullen.

Waarom verzamelen we deze data? 

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE

Door het indienen van een webformulier op onze website, gaat de betrokkene ermee akkoord dat hij/zij zijn/haar persoonsgegevens naar Seven Shelves verzendt en weet dat Seven Shelves deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid zal behandelen.

UITVOERING OF VOORBEREIDING VAN EEN CONTRACT

Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen ter voorbereiding van een dergelijk contract (bijvoorbeeld om u een offerte te doen toekomen).

GERECHTVAARDIGD BELANG

De GDPR bepaalt in haar preambule nr. 47 dat activiteiten in verband met direct marketing een rechtmatig belang vormen. Deze rechtsgrondslag is de tweede grondslag voor gegevensverwerking waarvoor wij niet om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wij hebben drie categorieën activiteiten die zijn gebaseerd op de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang”:

Contact opnemen met betrokkenen die webformulieren hebben ingediend

Wij zijn van mening dat het in ons gerechtvaardigd belang is om contact op te nemen met betrokkenen die webformulieren op onze website hebben ingevuld. Wij zullen trachten contact op te nemen met deze betrokkenen om hun verzoek op te volgen. Dit gebeurt rechtstreeks door leden van ons verkoopteam, en kan op om het even welke manier gebeuren (telefoon, e-mail, LinkedIn …). Wij zullen echter nooit commerciële massa-e-mailings sturen naar betrokkenen die zich niet expliciet hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrieven toen zij het webformulier invulden.

Klanten op de hoogte houden van het aanbod van Seven Shelves

Klanten kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming e-nieuwsbrieven ontvangen. Deze e-nieuwsbrieven zullen informatie bevatten die wij nuttig achten voor de klant: bijvoorbeeld

 • informatie over nieuwe functies in de oplossingen van Seven Shelves
 • uitnodigingen voor Seven Shelves-evenementen en -workshops
 • een samenvatting van de meest recente artikelen die op de blog van Seven Shelves zijn verschenen
 • ….

Wij doen ons uiterste best om de informatie voor elke betrokkene relevant te houden. Indien de betrokkene echter niet langer dit soort e-nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde uitschrijven of zijn voorkeuren wijzigen. Elke e-nieuwsbrief bevat een link om zich uit te schrijven en een link waarmee de e-mailingvoorkeuren kunnen worden aangepast.

Contact opnemen met potentieel interessante prospecten

Ons salesteam probeert systematisch contact te leggen met bedrijven waar Seven Shelves mogelijk toegevoegde waarde voor kan leveren. Daarbij zoeken zij informatie op alle openbaar toegankelijke bronnen: internet, LinkedIn en andere databases. Wanneer zij persoonsgegevens ontdekken (bijvoorbeeld de naam van een verkoopdirecteur bij een bepaald bedrijf), kunnen zij deze persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van hun gerechtvaardigd belang: proberen contact op te nemen met die persoon om het aanbod van Seven Shelves voor te stellen.

Betrokkenen die op deze manier worden verwerkt, zullen nooit enige direct marketingcommunicatie van Seven Shelves ontvangen. Iedere betrokkene heeft het recht kennis te nemen van alle persoonsgegevens die wij over hem/haar bewaren, deze te laten rectificeren en aan te vullen, dan wel uit onze administratie te laten verwijderen.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens over u voor verschillende doeleinden:

COMMUNICATIE MET U

Wij zullen gevolg geven aan alle verzoeken die u ons via onze website doet toekomen, zoals verzoeken om documentatie, verzoeken om demonstraties, inschrijvingen voor evenementen, verzoeken om prijzen, en alle andere indiening van een webformulier. Dit kan inhouden dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u telefonisch terug te bellen of met u te communiceren via e-mail, LinkedIn of op een andere manier.

DIRECT MARKETING

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing (het verstrekken van specifieke informatie die u via onze website hebt aangevraagd, het verstrekken van meer algemene informatie over het aanbod van Seven Shelves, het versturen van uitnodigingen voor evenementen of workshops, het versturen van e-nieuwsbrieven, ….). Wij zullen dit alleen doen als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben, of als u een contract met ons hebt en de informatie die wij sturen verband houdt met uw contract.

RECRUITMENT

Als u een cv of een sollicitatie indient op de website van Seven Shelves, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, waaronder mogelijk contact met u via e-mail of telefoon.

VERBETERINGEN VAN ONZE WEBSITE

Wij gebruiken en analyseren voortdurend gegevens van bezoekers op onze website om de gebruikerservaring van onze surfers te verbeteren.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan bepaalde toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer wij uw informatie delen

Wij zullen de door ons verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of bekendmaken, tenzij dit op het moment van verzameling aan u bekend is gemaakt.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde partijen die namens ons gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren. Voor zover deze dienstverleners optreden als gegevensverwerker, geven wij hun geen toestemming om de gegevens op enigerlei wijze te gebruiken of openbaar te maken. Wij eisen dat deze gegevensverwerkers de privacy en veiligheid van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken op passende wijze waarborgen. Met andere woorden: we hebben gegevensverwerkersovereenkomsten met alle gegevensverwerkers waarmee we werken. Alle gegevensverwerkers moeten GDPR-compliant zijn.

We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces (bijvoorbeeld wanneer overheidsinstanties daarom verzoeken)

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Zodra u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, worden deze verwerkt en bewaard in de databases van Seven Shelves, voor zolang als nodig is.

Als u een klant bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van het contract tussen uw bedrijf en Seven Shelves. Als het contract wordt stopgezet, bewaren wij uw gegevens in onze database zo lang als wettelijk vereist is. U kunt ons verzoeken uw gegevens eerder te verwijderen. In dat geval zullen wij alle gegevens die wij hebben verwijderen, behalve de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Als u geen klant bent, moeten wij beslissingen nemen op basis van de informatie die wij ontvangen. Wij zullen uw dossier verwijderen wanneer wij vaststellen dat de informatie in het dossier niet langer juist is en wij niet in staat zijn de fouten te corrigeren. (Bijvoorbeeld wanneer wij een “afleveringsfout” bericht op een e-mail ontvangen.) Wij zullen uw dossier ook verwijderen wanneer u ons daarom verzoekt. Als wij gedurende een periode van 5 jaar niets meer van u horen of geen enkele activiteit (websitebezoeken, klikken op e-mailings, persoonlijke contacten met onze verkoopteams…) volgen, worden uw gegevens verwijderd.

Als u een sollicitant bent, bewaren wij uw cv en persoonsgegevens in ons systeem gedurende 5 jaar vanaf het jaar volgend op het jaar waarin u solliciteerde naar een baan. U kunt ons verzoeken uw gegevens eerder te verwijderen.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U kunt ons om toegang tot uw gegevens vragen via een verzoek per e-mail aan info@sevenshelves.com.

Uw rechten

RAADPLEGING, CORRECTIE OF WISSING VAN GEGEVENS

U hebt het recht kennis te nemen van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze te laten corrigeren en aan te vullen, of ze uit onze bestanden te laten schrappen.

Als u een dergelijk verzoek indient, dient u ons passend bewijs van uw identiteit te verstrekken (bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort).

Seven Shelves zal alle mogelijke redelijke inspanningen verrichten om aan uw verzoek te voldoen. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunnen wij persoonsgegevens bewaren waarvan u wilt dat wij deze wissen. Als dat het geval is, zullen wij u informeren over welke gegevens wij moeten bewaren.

GEBRUIK VAN DATA VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u kiezen of u onze cookies al dan niet aanvaardt. Indien u niet wenst dat wij uw bezoekersgegevens gebruiken (bijvoorbeeld uw IP-adres, uw surfgeschiedenis op onze website, …), dient u geen cookies te aanvaarden op onze websites.

Bij het invullen van een webformulier op onze website, kunt u ervoor kiezen om u te abonneren op onze nieuwsbrieven. Als u zich niet abonneert, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mailberichten van Seven Shelves. Wij verwerken echter wel de gegevens die u via onze webformulieren verstrekt en ons verkoopteam gebruikt de door u verstrekte informatie om te proberen u persoonlijk te benaderen.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven en daarna van gedachten verandert, heeft u in ieder geval de mogelijkheid om u af te melden telkens wanneer u een e-mail van Seven Shelves ontvangt. Alle e-mails zijn voorzien van een afmeldlink in de footer.

Cookies en soortgelijke technologieën

Seven Shelves maakt gebruik van cookies op hun website. Dat doen we om drie redenen:

   • om onze bezoekers de meest vlotte webervaring te bieden (bijvoorbeeld, zodra een bezoeker zijn taal instelt, zal de website de volgende keer dat hij onze website bezoekt automatisch in de juiste taal worden getoond)
   • om het gedrag van onze bezoekers te analyseren om zo de gebruikerservaring en de prestaties van onze website te verbeteren.
   • om ons te helpen kwalitatieve advertenties weer te geven die zo relevant mogelijk zijn voor onze bezoekers.

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die momenteel op onze website worden gebruikt. 

Elementor

Statistieken (anoniem)

Gebruik

We gebruiken Elementor voor content creatie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

WooCommerce

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 minuut
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Facebook

Marketing/Tracking, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Laatste bezoek opslaan
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details
Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID
Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Expiratie
90 dagen
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Expiratie
30 dagen
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van browserspecificaties
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details

Functioneel

Naam
Expiratie
1 week
Functie
Bepalen van schermresolutie
Naam
Expiratie
90 dagen
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan en volgen of het browser tabblad actief is

MailChimp

Statistieken

Gebruik

We gebruiken MailChimp voor e-maillijst inschrijvingen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de MailChimp Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
1 maand
Functie
Opslaan welke pagina eerst is bezocht

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Functie

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

iThemes Security

Functioneel

Gebruik

We gebruiken iThemes Security voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de iThemes Security Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
10 minuten
Functie
Verbergen van de WordPress login URL

Google Fonts

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Functie
Naam
storeApiNonce
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
e_globals
Expiratie
Functie
Naam
e_kit-elements-defaults
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie

Beheer uw cookie toestemming

Security

Wanneer Seven Shelves gegevens ontvangt of verzendt via haar website, maakt Seven Shelves gebruik van versleutelingstechnologieën die worden beschouwd als industriële standaarden. Wanneer de gegevens eenmaal zijn verwerkt en zich in de databases van Seven Shelves bevinden, treft Seven Shelves tal van technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging.
U dient zich er echter van bewust te zijn dat Seven Shelves, vanwege het open en onbeveiligde karakter van het internet, niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beveiliging van de overdracht van uw persoonsgegevens via het internet.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De datum van de meest recente herzieningen zal op deze pagina verschijnen, dus gelieve dit Privacybeleid telkens te bezoeken alvorens uw persoonlijke gegevens in te dienen.